+
تبصره ذیل ماده 87 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
اطلاعیه

تبصره ذیل ماده 87 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

اطّلاعیه 236 پیرو درخواست انجمن صنفی کارفرمائی تولید کنندگان تابلوهای برق ایران در خصوص رفع مشکلات ایجاد شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران برای فروش تابلو به مناطق ویژه اقتصادی، به پیوست تصویر نامه شماره 986336/97 مورخ 15/07/97 دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی
بالا