اطّلاعیه  121
اطلاعیه

اطّلاعیه 121

اطّلاعیه  121 حضور هیات تجاری از کشور لوکزامبورگ در اتاق بازرگانی ایران به پیوست تصویر نامه شماره 1234 / 43 /د مورخ 29 / 01 / 96 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در خصوص حضور یک هیات تجاری 50 نفره متشکل از تجار و صاحبان صنایع جوان و کارآفرین
اطّلاعیه  120
اطلاعیه

اطّلاعیه 120

اطّلاعیه  120 اجرای ماده 47 قانون تأمین اجتماعی و بخشنامه 3 / 11 جدید درآمد به پیوست تصویر نامه شماره 161 / 96 / 1000 مورخ 18 / 01 / 96 مدیر عامل محترم سازمان تأمین اجتماعی، در خصوص اجرای ماده 47 قانون تأمین اجتماعی و بخشنامه 3 / 11 جدید درآمد ، منضم به
اطّلاعیه  119
اطلاعیه

اطّلاعیه 119

اطّلاعیه  119 حضور هیات تجاری از کشور آلمان در اتاق بازرگانی تهران به پیوست تصویر نامه شماره 539 / 96 /الف ت مورخ 26 / 01 / 96 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در خصوص حضور هیات تجاری از کشور آلمان به سرپرستی رئیس اتحادیه صنعت و اقتصاد ایالت
اطّلاعیه  118
اطلاعیه

اطّلاعیه 118

اطّلاعیه  118 قرارداد سپرده گذاری ریالی به پیوست تصویر نامه شماره 23325 / 60 مورخ 16 / 01 / 96 دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، در خصوص انعقاد قرارداد سپرده گذاری ریالی ( ویژه سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در مناطق مشمول اعمال نرخ
اطلاعیه 103
اطلاعیه

اطلاعیه 103

فرا رسیدن سال 1396 و نوروز باستانی را خدمت اعضای محترم تبریک و تهنیت عرض نموده و امید است سالجدید، سالی سرشار از توفیقات و کامیابی برای عزیزان باشد. همینطور آرزومندیم بهار طبیعت، سرآغازی بر شکوفایی و بالندگیهرچه بیشتر اقتصاد کشور و فصل تازه ای در توسعه
اطّلاعیه  117
اطلاعیه

اطّلاعیه 117

اطّلاعیه  117 برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز کاسپین در آذربایجان - باکو به پیوست تصویر نامه شماره 1112 / 96 مورخ 21 / 01 / 96 شرکت بازرگانی بین المللی پارس پگاه تجارت، در خصوص برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز کاسپین در
اطّلاعیه  116
اطلاعیه

اطّلاعیه 116

اطّلاعیه  116 قرارداد سپرده گذاری ریالی به پیوست تصویر نامه شماره 282609 / 60 مورخ 26 / 12 / 95 دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت ، در خصوص انعقاد قرارداد سپرده گذاری ریالی (ویژه طرحهای بخش صنعت و معدن واقع در مناطق برخوردار) ، به مبلغ
اطلاعیه 115
اطلاعیه

اطلاعیه 115

اطلاعیه 115 قرارداد سپرده گذاری ریالی به پیوست تصویر نامه شماره 282613 / 60 مورخ 26 / 12 / 95 دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت ، در خصوص انعقاد قرارداد سپردهگذاری ریالی ( سرمایه در گردش ویژه صادرات کالاهای صنعتی و معدنی واقع در مناطق
اطّلاعیه  114
اطلاعیه

اطّلاعیه 114

اطّلاعیه  114 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به پیوست تصویر نامه شماره 155275 /ت 53764 ه مورخ 08 / 12 / 95 هیات محترم وزیران ،در خصوص آئین نامه اجرایی ماده ( 20 ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور،   Caption  
اطلاعیه 113
اطلاعیه

اطلاعیه 113

اطلاعیه 113   برگزاری دهمین کنگره اتاقهای بازرگانی جهان ( WCC ) در شهر سیدنی-استرالیا به پیوست تصویر نامه شماره 152 / 17 /ص مورخ 17 / 01 / 96 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در خصوص برگزاری دهمین کنگره اتاقهای بازرگانی جهان ( WCC ) با شعار
بالا