هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی:سید علی کهفی قانع

سمت: رئیس هیئت مدیره انجمن
تحصیلات:

رزومه کاری
 

نام و نام خانوادگی: محسن نجاتیان

سمت: نائب رئیس هیئت مدیره انجمن
تحصیلات:

رزومه کاری
 

نام و نام خانوادگی: احمد آقامقیمی

سمت:  خزانه دار
تحصیلات:

رزومه کاری
 

نام و نام خانوادگی: علی فتح اله زاده

سمت: جانشین خزانه دار
تحصیلات:

رزومه کاری
 

نام و نام خانوادگی: سید محمدعلی رضوی

سمت: دبیر انجمن
تحصیلات:

رزومه کاری
 

نام و نام خانوادگی: مهندس محمد علی سعادتی

سمت: عضو هیئت مدیره
تحصیلات:

رزومه کاری
 

نام و نام خانوادگی: مهندس محمد کاظم گرامی

سمت: عضو هیئت مدیره و رییس کمیته روابط عمومی
تحصیلات:

رزومه کاری
بالا