نام و نام خانوادگی:مهندس سید علی کهفی قانع

سمت: رئیس هیئت مدیره انجمن
تحصیلات:

رزومه کاری
            

 

نام و نام خانوادگی: مهندس محمد علی سعادتی

سمت: عضو هیئت مدیره
تحصیلات:


 

نام و نام خانوادگی: مهندس مجید فرخی

سمت: عضو هیئت مدیره
تحصیلات:

رزومه کاری
 

نام و نام خانوادگی: مهندس احمد مقیمی اسفند آباد

سمت: عضو هیئت مدیره و خزانه دار ,
تحصیلات:

رزومه کاری

نام و نام خانوادگی: مهندس محسن نجاتیان

سمت: نائب رئیس هیئت مدیره انجمن و رئیس کمیته ارزیابی و عضویت
تحصیلات:

رزومه کاری
 

نام و نام خانوادگی: مهندس علی فتح اله زاده

سمت: عضو هیئت مدیره و رئیس کمیته صادرات
تحصیلات:

رزومه کاری
 

نام و نام خانوادگی: مهندس محمد کاظم گرامی

سمت: عضو هیئت مدیره و رئیس کمیته روابط عمومی
تحصیلات: