+
اعزام هیئت تجاری به کشور اسپانیا جهت بازدید از نمایشگاه شهر هوشمند بارسلونا از تاریخ28 الی 30 آبان ماه سالجاری
اطلاعیه

اعزام هیئت تجاری به کشور اسپانیا جهت بازدید از نمایشگاه شهر هوشمند بارسلونا از تاریخ28 الی 30 آبان ماه سالجاری

اطلاعیه 228 اعزام هیئت تجاری به کشور اسپانیا جهت بازدید از نمایشگاه شهر هوشمند بارسلونا از تاریخ28 الی 30 آبان ماه سالجاری Caption        
بالا