+
برگزاری پنجمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو در مورخ 16 الی 18 مهر ماه سالجاری در محل همایشهای بین المللی صدا و سیما
اطلاعیه

برگزاری پنجمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو در مورخ 16 الی 18 مهر ماه سالجاری در محل همایشهای بین المللی صدا و سیما

اطلاعیه 219 برگزاری پنجمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو در مورخ 16 الی 18 مهر ماه سالجاری در محل همایشهای بین المللی صدا و سیما          
بالا