+
دستورالعمل فرایند بررسی و راستی آزمایی درخواست و چگونگی کنترل اسناد و شمولیت درخواست متقاضی برای طرح در کارگروه اعتباری
اطلاعیه

دستورالعمل فرایند بررسی و راستی آزمایی درخواست و چگونگی کنترل اسناد و شمولیت درخواست متقاضی برای طرح در کارگروه اعتباری

« اطّلاعیه 162 » حسب اطلاع دفتر مدیر کل صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، در اجرای بند 4 ابلاغیه شماره 70448/60 مورخ 13/03/1397 موضوع بررسی چگونگی تخصیص ارز به واردات اعتباری کالا در قالب کمیته دستگاهی ذیل کارگروه ماده 14 مصوبه شماره
بالا