+
اطلاعیه 250
اطلاعیه

اطلاعیه 250

اطلاعیه شماره250 به پیوست تصویر نامه شماره 141799 / 60 مورخ 21 / 06 / 1396 دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و مصوبه مورخ 03 / 02 / 1396 شورای اقتصاد ، در خصوص احداث سد و نیروگاه برق آبی بسته اردل   Caption  
+
اطلاعیه 249
اطلاعیه

اطلاعیه 249

اطلاعیه شماره249  به پیوست تصویر نامه شماره 71090 /ت 54600 ه مورخ 11 / 06 / 96 هیات وزیران، در خصوص اصلاح ماده ( 5 ) الحاقی به آییننامه اجرایی بند (د) ماده     ( 132 ) قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده ( 31 ) قانون رفع موانع
بالا