+
اطلاعیه 233
اطلاعیه

اطلاعیه 233

اطلاعیه شماره233  به پیوست تصویر نامه بخش بازرگانی سفارت کره جنوبی، در خصوص برگزاری نمایشگاه آب،انرژی، تکنولوژی و محیط زیست 2017 دبی Caption  
بالا