درباره انجمن
---

درباره انجمن

  انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان تابلوهای برق ایران با ارائه خدمات مختلف دو سویه مشاوره ای ، مشورتی و اجرایی در جهت ارائه خدمات  به  اعضاءاز یک سو  و ارتباط با شرکتهای داخلی و خارجی در بخش های مشروحه  ذیل از سوی دیگر به 
بالا