ارسال : روابط عمومی

روابط عمومیاهم فعالیت کمیته روابط عمومی

 

الف-اداره سایت انجمن

ب - اطلاع رسانی عمومی به اعضاء

پ- شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی

ت-برگزاری سمینارهای عمومی و تخصصی

ث- شرکت در همایش ها و سمینارهای برگزار شده توسط سازمان ها و تشکل ها و تهیه گزارش و ارسال به اعضاء

ج-ارتباط با دیگر تشکل ها به منظور تبادل تجربه و در مواردی اقدام مشترک

چ-انتشار نشریه در وهله اول به صورت اینترنتی و به عنوان جزئی از سایت و در صورت امکان به صورت ماهنامه ، فصلنامه ، و یا گاهنامه به صورت کاغذی