ارسال : روابط عمومی

صادرات

اهم فعالیت کمیته صادرات

 

الف-بررسی مقررات صادرات و اطلاع رسانی به اعضاء

ب-تأثیر گذاری در اصلاح مقررات صادرات در جهت منافع اعضاء انجمن

ت- بررسی امکان صادرات محصولات تابلوئی به کشور های خارج به ویژه کشور های منطقه و ارائه رهنمود به اعضاء

ث-تأسیس شرکت بازاریابی و صادرات به منظور ارائه خدمات مؤثر به اعضاء و اجتناب از پراکنده کاری در امر صادرات