ارسال : روابط عمومی

مشاور بیمه ای

نام : مسعود
 نام خانوادگی : ناصری
 تحصیلات : لیسانس علوم سیاسی
 سابقه کار : بازنشسته سازمان بیمه تأمین اجتماعی
 ارائه مشاوره از طریق تماس با دبیرخانه انجمن در ساعات اداری