ارسال : روابط عمومی

مشاور مالیاتی

نام : مسعود

نام خانوادگی : خوروین

سابقه کار : 26 سال

تحصیلات : دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری

سمت : کارشناس ارشد هیئت حل اختلاف مالیاتی استان تهران

ارائه مشاوره از طریق تماس با دبیرخانه انجمن در ساعات اداری