ارسال : روابط عمومی

تاریخچه انجمن

تاریخچه انجمن
انجمن صنفی تولید کنندگان تابلوهای برق در سال 1377 به همت تعدادی از تولیدکنندگان این رشته تأسیس گردید. انجمن تحت شماره  174-2/3-32 در اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمائی به ثبت رسیده و در چهارچوب اساسنامه موردپذیرش وزارت کار و امور اجتماعی  و با نظارت آن وزارتخانه برنامه های خودرا پیش می برد. آخرین ویرایش اساسنامه انجمن در سایت انجمن در دسترس می باشد. انجمن صنفی تولید کنندگان تابلوهای برق تشکیلاتی سراسری است ؛ اما  برخلاف سازمانهایی مانند نظام مهندسی، فاقد شعبات و شاخه های استانی می باشد. اکثریت قریب به اتفاق تولیدکنندگان تابلوهای برق کشور، حدود یکصد و یک شرکت ، تاکنون تحت پوشش این انجمن قرار گرفته اند .