+
اطلاعیه 249
اطلاعیه

اطلاعیه 249

اطلاعیه شماره249  به پیوست تصویر نامه شماره 71090 /ت 54600 ه مورخ 11 / 06 / 96 هیات وزیران، در خصوص اصلاح ماده ( 5 ) الحاقی به آییننامه اجرایی بند (د) ماده     ( 132 ) قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده ( 31 ) قانون رفع موانع
+
اطلاعیه 233
اطلاعیه

اطلاعیه 233

اطلاعیه شماره233  به پیوست تصویر نامه بخش بازرگانی سفارت کره جنوبی، در خصوص برگزاری نمایشگاه آب،انرژی، تکنولوژی و محیط زیست 2017 دبی Caption  
+
اطلاعیه 231
اطلاعیه

اطلاعیه 231

اطلاعیه شماره231 به پیوست تصویر نامه شماره 228404 / 60 مورخ 22 / 10 / 95 دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، در خصوص اجرای پروژه برآورد میزان مصرف جایگزینهای مواد مخرب لایه اوزون و تکمیل جداول ارسالی Caption    
+
اطلاعیه 230
اطلاعیه

اطلاعیه 230

اطلاعیه شماره230  پیوست تصویر نامه شماره 510 / 96 / PTP مورخ 24 / 05 / 96 پارس تجارت پارادیس، در خصوص برگزاری نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در کشور تونس در مورخ 1 الی 3 آذر ماه سالجاری Caption  
+
اطلاعیه 229
اطلاعیه

اطلاعیه 229

اطلاعیه شماره229   به پیوست تصویر نامه شماره 545 / 100 / 96 مورخ 10 / 05 / 96 شرکت آزمایشگاهه Caption ای بین المللیبرق و انرژی فتح (فاتل)
+
اطلاعیه 228
اطلاعیه

اطلاعیه 228

اطلاعیه شماره228  به پیوست تصویر نامه شماره 3290 / 24 /الف.م مورخ 24 / 05 / 96 موسسه مطالعات راهبردی سدید ،در خصوص نمایشگاه توانمندیهای اقتصادی ایران مورخ 20 الی 23 شهریور ماه سال 1396 Caption  
+
اطلاعیه 221
اطلاعیه

اطلاعیه 221

اطلاعیه شماره221 به پیوست تصویر نامه شماره 6435 / 96 /الف ت مورخ 30 / 05 / 1396 اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی تهران، در خصوص حضور هیات تجاری به سرپرستی نائب رئیس کنفدراسیونصنایع هند در اتاق بازرگانی تهران در روز سهشنبه مورخ 14 شهریورماه سالجاری در محل
+
اطلاعیه 217
اطلاعیه

اطلاعیه 217

اطلاعیه 217 به پیوست تصویر نامه شماره 459501/96 مورخ 18/05/96 گمرک جمهوری اسلامی ایران، در خصوص چگونگی ترخیص قطعی ضایعات حاصل از مواد اولیه ورود موقت به منظور پردازش Caption  
+
اطلاعیه 216
اطلاعیه

اطلاعیه 216

اطلاعیه شماره216 به پیوست تصویر نامه شماره 6237/96/الف ت مورخ 25/05/96 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در خصوص برگزاری دوره­ های تربیت مدرس در رشته­ های " متدولوژی آموزشی (LENA) ، مدیریت بازاریابی و فروش و مدیریت منابع انسانی "، Caption
بالا