» مطالب برای ماه 02 سال 1396 » صفحه 3
اطّلاعیه  127
اطلاعیه

اطّلاعیه 127

اطّلاعیه  127 ارائه نظر در خصوص اساسنامه انجمن نظر به اینکه بعضی تغییرات در اساسنامه انجمن مورد درخواست و توصیه وزارت محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی میباشد ، از اعضای محترم تقاضا میشود چنانچه پیشنهاد و یا نظراتی دیگر در اصلاح اساسنامه دارند ، به
اطّلاعیه  126
اطلاعیه

اطّلاعیه 126

اطّلاعیه 126 معرفی نشریه تازههای انرژی پیرو هماهنگی بعمل آمده انجمن با نشریه تازه های انرژی در جهت انتشار تبلیغات اعضاء انجمن در نمایشگاه نفت ، گاز و پتروشیمی توافق گردید به میزان 10 % از هزینه تبلیغ بعنوان تخفیف برای اعضاء انجمن لحاظ گردد. Caption  
اطّلاعیه  125
اطلاعیه

اطّلاعیه 125

اطّلاعیه  125 بروز رسانی ارزش کالاهای صادراتی به پیوست تصویر نامه شماره 1459 / 43 /د مورخ 02 / 02 / 96 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در خصوص بروز رسانی ارزش کالاهای صادراتی به منظور تسهیل و روان سازی فرآیند صادرات غیر نفتی کشور و نیز درج
اطلاعیه 124
اطلاعیه

اطلاعیه 124

اطلاعیه 124 ممنوعیت تبلیغات تجاری در شبکه های ماهوارهای به پیوست تصویر نامه شماره 5905 / 90 / 10051 / 96 مورخ 21 / 01 / 96 رئیس مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت، در خصوص ممنوعیت تبلیغات تجاری در شبکه های ماهوارهای   Caption
اطّلاعیه  123
اطلاعیه

اطّلاعیه 123

اطّلاعیه  123 برگزاری کارگاه آموزش پیشرفته اینکوترمز 2010 به پیوست تصویر نامه شماره 8460 / ICC مورخ 15 / 01 / 96 کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی، در خصوص برگزاری کارگاه آموزش پیشرفته اینکوترمز 2010 به مدت 12 ساعت   Caption  
اطّلاعیه  122
اطلاعیه

اطّلاعیه 122

اطّلاعیه  122 جذب اعضا برای اتاق های مشترک ایران با ترکمنستان، برزیل، اتریش و کویت به پیوست تصویر نامه شماره 1111 / 43 /د مورخ 28 / 01 / 96 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در خصوص جذب اعضا برای اتاق های مشترک ایران با ترکمنستان، برزیل، اتریش
بالا