اطّلاعیه  123
اطلاعیه

اطّلاعیه 123

اطّلاعیه  123 برگزاری کارگاه آموزش پیشرفته اینکوترمز 2010 به پیوست تصویر نامه شماره 8460 / ICC مورخ 15 / 01 / 96 کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی، در خصوص برگزاری کارگاه آموزش پیشرفته اینکوترمز 2010 به مدت 12 ساعت   Caption  
اطّلاعیه  122
اطلاعیه

اطّلاعیه 122

اطّلاعیه  122 جذب اعضا برای اتاق های مشترک ایران با ترکمنستان، برزیل، اتریش و کویت به پیوست تصویر نامه شماره 1111 / 43 /د مورخ 28 / 01 / 96 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در خصوص جذب اعضا برای اتاق های مشترک ایران با ترکمنستان، برزیل، اتریش
بالا