+
ضرورت اقدام اجرایی در راستای قطع حلقه های وابستگی بنگاه های تولیدی به واردات کالا ، تجهیزات و مواد اولیه -
اطلاعیه

ضرورت اقدام اجرایی در راستای قطع حلقه های وابستگی بنگاه های تولیدی به واردات کالا ، تجهیزات و مواد اولیه -

اطلاعیه 169 ضرورت اقدام اجرایی در راستای قطع حلقه های وابستگی بنگاه های تولیدی به واردات کالا ، تجهیزات و مواد اولیه          
بالا