جلسه مشترک شرکت کنندگان در نمایشگاه برق بغداد

جلسه مشترک شرکت کنندگان در نمایشگاه برق بغداد یکی از وظایف انجمن تسهیل برپایی نمایشگاهها و یا امکان حضور ..

سال نو مبارکباد

سال 1398 مبارک باد   ..
+
برگزاری کارگاه با عنوان
اطلاعیه

برگزاری کارگاه با عنوان "اثر استراتژی های کارآفرینی بر توسعه شرکت های کوچک و متوسط در اردیبشت ماه سال جاری"

اطلاعیه  108 برگزاری کارگاه با عنوان "اثر استراتژی های کارآفرینی بر توسعه شرکت های کوچک و متوسط در اردیبشت ماه سال جاری"        
بالا