+
تغییر تاریخ برگزاری همایش فرصت های همکاری مشترک اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری ایران و عمان به تاریخ 31 فروردین ما لغایت 1 اردیبهشت ماه سال 1399 در مسقط
اطلاعیه

تغییر تاریخ برگزاری همایش فرصت های همکاری مشترک اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری ایران و عمان به تاریخ 31 فروردین ما لغایت 1 اردیبهشت ماه سال 1399 در مسقط

 اطلاعیه شماره 353 تغییر تاریخ برگزاری همایش فرصت های همکاری مشترک اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری ایران و عمان به تاریخ 31 فروردین ما لغایت 1 اردیبهشت ماه سال 1399 در مسقط    
بالا