+
برگزاری همایش
اطلاعیه

برگزاری همایش " همکاری های گمرکی ایران و روسیه، راهکارهای رفع مشکلات موجود " در روز دوشنبه مورخ 1398/12/12 در محل اتاق تهران

اطلاعیه 352 برگزاری همایش " همکاری های گمرکی ایران و روسیه، راهکارهای رفع مشکلات موجود " در روز دوشنبه مورخ 1398/12/12  در محل اتاق تهران    
بالا